Speciale zorg

Individuele onderwijsbehoeften

 

Eén van de belangrijkste principes van ons onderwijs is ‘eerst het kind, dan de leerling’. Het kind is onze leidraad en ieder kind is onze opdracht en doet ertoe. Ons streven is dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. We dagen kinderen altijd uit naar de volgende stap en hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling van kinderen. 

 

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan anderen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen in aanleg, aard, tempo en interesse.

 

Onze zorgstructuur is gericht op het vroegtijdig onderkennen van specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen en het afstemmen van het onderwijs op deze behoeften. De intentie van onze school is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.

 

Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat je op een andere manier naar kinderen kijkt. Je richt je op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind. Wat heeft dit kind de komende periode, in deze groep, bij deze leerkracht, op onze school (extra) nodig om leer- en ontwikkelingsdoelen te bereiken? En heeft de school voldoende mogelijkheden om continuïteit te bieden gedurende de hele schoolloopbaan?  Hierbij is interactie en samenwerking tussen ouders, school, leerkracht, kind en interne begeleider vanzelfsprekend en noodzakelijk.

 

Passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). 

 

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06 www.swvpo3006.nl . Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven. 

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken. 

 

De intern begeleider is degene die contact houdt met het samenwerkingsverband 30.06

Ouders/verzorgers kunnen bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.

Onze intern begeleider is Ilse Langenhuijzen: ilselangenhuijzen apestaart saamscholen punt nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren