Speciale zorg

Individuele onderwijsbehoeften

Vanuit de visie ‘eerst het kind, dan de leerling’ is ieder kind onze opdracht en doet ertoe. Ons streven is dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. We dagen kinderen altijd uit naar de volgende stap en hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling van kinderen. 

Door de kleinschaligheid van onze school, waar we bewust voor kiezen, hebben we oog voor (de veilige basis van) het kind. Als leraren zien en kennen we kinderen en geldt dit andersom ook. Lijntjes tussen kind, ouders en leraar zijn kort.

 

Wij richten ons op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Daarbij stellen we onszelf de volgende vragen:

  • Wat heeft dit kind de komende periode, in deze groep, bij deze leraar (extra) nodig om leer- en ontwikkelingsdoelen te bereiken?
  • Hebben we als school voldoende mogelijkheden om continuïteit te bieden gedurende de hele schoolloopbaan?

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan anderen. Het is aan ons die mogelijkheden in samenwerking met het kind, zijn/haar ouders en omgeving te zien en aan te sluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Hierbij staat het kind centraal en de leraar doet ertoe. We kijken naar kinderen vanuit een veilige basis en betrokkenheid, dit zijn voor ons de belangrijkste pijlers om tot leren te komen.

 

 

Passend onderwijs

Sommige kinderen hebben ondanks de extra zorg en aandacht toch meer ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). 

 

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06 www.swvpo3006.nl en https://www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl/  .De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en leraren vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken. De intern begeleider is degene die contact houdt met het samenwerkingsverband 30.06.

 

 

Grenzen aan onze ondersteuning

De Cirkel besteedt veel tijd en aandacht aan het begeleiden van een kind met een bijzondere ondersteuningsvraag. Voor ondersteuning die we zelf niet kunnen aanbieden doen we een beroep op het arrangementen aanbod vanuit het Samenwerkingsverband. Constateren we na de uitvoering van het arrangement, middels voorgangsgesprekken en evaluatie van de gestelde doelen, dat we niet kunnen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling, dan gaan we over tot het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het S(B)O bij het Samenwerkingsverband. 

 

Ouders/verzorgers worden altijd betrokken en in samenspraak met hen en de ondersteuningsspecialisten en/of samenwerkingsverband stellen we een ondersteuningsplannen op. Echter we blijven een reguliere basisschool die tegen grenzen van ondersteuning aan kan lopen.

 

Deze grenzen zijn bereikt wanneer:

  • Een kind niet meer te sturen is;
  • Een kind agressief, storend is waardoor de veiligheid van andere kinderen en collega’s in het geding is;
  • Er ondanks de nodige ondersteuning stilstand en/of een te geringe ontwikkeling is bij een kind of de andere kinderen in de groep;
  • Een kind zoveel begeleiding van de leraar vraagt dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de overige kinderen;
  • Een kind de draagkracht van een team te boven gaat en er geen verdere mogelijkheden zijn voor ondersteuning en overplaatsing naar een andere school binnen het bestuur niet mogelijk of geen optie is.

Wanneer de grenzen bereikt zijn, dan wordt er samen met ouders, school, betrokken trajectbegeleider en Samenwerkingsverband naar een passende plek gezocht. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren