Eerst het kind, dan de leerling


Op onze school kennen wij elkaar allemaal, dit komt ten goede aan het welbevinden van de kinderen en onze collega's. We respecteren elkaar en leren in een veilige en rijke omgeving met en van elkaar. Om deze visie vorm te geven hebben we hier vier kernwaarden onder gehangen, namelijk: 

Een veilige basis  

Jezelf veilig voelen in de groep en in de school is een voorwaarde waarop het kind zich kan ontwikkelen. Jezelf fijn voelen in de groep draagt bij aan een  gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Ieder jaar starten we met de Gouden Weken. Naast de kernvakken staat groepsvorming en elkaar leren kennen centraal. In deze eerste schoolweken willen we een goede basis leggen voor de rest van het schooljaar. De Cirkel heeft een enorm stevig pedagogisch klimaat, daar zijn wij trots op.

 

Betrokkenheid

Wij geloven erin dat zonder betrokkenheid een kind niet tot leren komt. Gedurende een lesdag generen leraren een hoge mate van betrokkenheid bij de kinderen. Dit doen ze op verschillende manieren. Door voldoende afwisseling in het lesprogramma te organiseren, bewegen afwisselen met stilzitten en werkelijkheidsnabij onderwijs bieden.

Verantwoordelijkheid

'Kinderen mogen laten zien wat ze kunnen; wat ze kunnen, moeten ze ook laten zien' 
Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor het eigen leerproces, de leraar ondersteunt en stimuleert waar nodig. Vanaf groep 3 sluiten de kinderen aan bij het ouder-kind-leraargesprek om zo deelgenoot te zijn over hun eigen ontwikkeling.

Ik- jij- wij- samen

Ontwikkelen en leren doet een kind met de ander.
In de groep zetten we structureel cooperatieve werkvormen in: dit zijn samenwerkings werkvormen die alle kinderen actief betrekken bij het leerproces.
We leren van elkaar en met elkaar!

 

 

Leerdoelgericht onderwijs

Op de Cirkel zijn niet de lesmethodes leiden, maar wij werken vanuit leerdoelen. Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leren centraal en werkt het kind aan leerdoelen die haalbaar zijn. Zo zorgt de school voor een juist aanbod, passende activiteiten en kan het kind zich in een positieve flow ontwikkelen. “Als we nu kijken, zien wij een zeer positieve ontwikkeling in het gedrag, de eigenwaarde en de betrokkenheid van onze kinderen.

 

Daarnaast...

Richten we ons op de brede ontwikkeling van de identiteit van het kind. Dit doen we onder andere door onderstaande keuzes te maken in ons aanbod:

Handvaardigheid: Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen elke week handvaardigheid van onze vakleerkracht.

Engels: de kinderen van groep 1 tot en met 4 krijgen spelenderwijs Engelse les van juf Marielle. In groep 5 tot en met 8 worden de Engelse lessen door de eigen leraren gegeven.
Gymles: alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal in de week gymles van Kevin de Wolff, onze vakleerkracht gym.

Humanistisch vormingsonderwijs: ook kunnen kinderen deelnemen aan humanistisch vormingsonderwijs. Dit is vrijblijvend en een keus van ouder/verzorger en kind.
Talentmiddagen: minimaal 3 keer per jaar organiseren wij een talentmiddag waarbij kinderen kennismaken met verschillende disciplines binnen en buiten de school.

 

 

Oudergesprekken

In onze jaarplanning hebben we drie vaste momenten gepland voor de ouder-kind-leraar gesprekken. Wij beloven dat als de leraar iets opvalt of te melden heeft, ouders/verzorgers direct uitgenodigd worden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers, wacht niet op de drie gespreksmomenten in een schooljaar. Vraag de leraar om een tussentijds gesprek. Dit kan altijd. We houden de lijntjes kort met elkaar. Ouders zijn pedagogisch partner. Het doel van pedagogisch partnerschap tussen ouders en school is om samen betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het leren van het kind.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren